غیر فعال سازی محصول


·         چگونه بیت دیفندر را به طور موقت غیر فعال کنم ؟


از منو  Protection و سپس VIEW MODULES  را انتخاب کنید ، بر روی ANTIVIRUS کلیک کرده    


On–access scan و Active Threat Control را از  On بهOff  تغییر دهید