غیر فعال سازی دیوار آتشین

·         چگونه Firewall (دیوار آتش) را غیر فعال کنم ؟   


از منو  Protection و سپس VIEW MODULES را انتخاب کنید ، بر روی FIREWALL  کلیک کرده،    

Firewall  را از On بهOff تغییر دهید