استثناء کردن فایل یا فولدر

  استثناء کردن فایل یا فولدر