سوالات متداول

 

·         Subscription چند کاربره خریداری کرده ام ، دستگاه دوم به بعد فعال نمی شود

از اکانتی (ایمیل آدرس و پسورد) کهSubscription  با آن فعال شده است بر روی تمامی دستگاه ها استفاده شود

 

·         چگونه بیت دیفندر را به طور موقت غیر فعال کنم ؟

از منو  Protection و سپس VIEW MODULES  را انتخاب کنید ، بر روی ANTIVIRUS کلیک کرده    

On–access scan و Active Threat Control را از  On بهOff  تغییر دهید  

 

·         چگونه Firewall (دیوار آتش) را غیر فعال کنم ؟   

از منو  Protection و سپس VIEW MODULES را انتخاب کنید ، بر روی FIREWALL  کلیک کرده،    

Firewall  را از On بهOff تغییر دهید