استثناء کردن فایل یا فولدر


1-


استثناء کردن فایل یا فولدر

2-


استثناء کردن فایل یا فولدر

3-


استثناء کردن فایل یا فولدر