غیر فعال سازی دیوار آتشین

·         چگونه Firewall (دیوار آتش) را غیر فعال کنم ؟   

در نسخه های 2017 و 2018 

از منو  Protection و سپس VIEW MODULES را انتخاب کنید ، بر روی FIREWALL  کلیک کرده،    

Firewall  را از On بهOff تغییر دهید.

در نسخه  2019  

از منوی Protection->firewall را غیر فعال کنید.